Algemene voorwaarden

(laatste inhoudelijke wijziging op 2 maart 2017)

1. Algemeen
PGVR verzorgt hoofdzakelijk maar niet uitsluitend vertalingen en revisiewerk. PGVR werkt niet voor particulieren.

2. Toepasselijkheid - overeenkomst
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn automatisch en integraal van toepassing op elke overeenkomst met PGVR en sluiten de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uit, tenzij met de Opdrachtgever schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

2.2. Onder overeenkomst wordt verstaan elke opdracht die de Opdrachtgever schriftelijk plaatst en waarvoor de Opdrachtgever de offerte van PGVR aansluitend goedkeurt. Als niet met een offerte wordt gewerkt, is er pas sprake van een overeenkomst wanneer PGVR de opdracht schriftelijk bevestigt aan de Opdrachtgever. Onder schriftelijk wordt verstaan via e-mail of fax. Telefonisch geplaatste opdrachten moeten schriftelijk worden bevestigd door de Opdrachtgever en door PGVR.

3. Opdrachtgever
3.1. PGVR beschouwt als Opdrachtgever degene die de opdracht plaatst, tenzij daarbij uitdrukkelijk te kennen wordt gegeven dat de opdracht moet worden uitgevoerd uit naam en voor rekening van een derde. Van deze derde moeten bij de plaatsing van de opdracht de naam, het adres, de contactgegevens en het eventuele btw-nummer worden vermeld.

3.2. PGVR werkt niet voor particuliere opdrachtgevers.

4. Offerte: kostenraming – leveringstermijn/-datum – geldigheid
4.1. Offertes worden naar best vermogen opgesteld, gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte informatie.

4.2. Alle opgegeven bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Na voltooiing van de opdracht worden altijd de daadwerkelijke prestaties gefactureerd, behoudens andere afspraken.

4.3. Een eventueel door PGVR opgegeven leveringstermijn of -datum is louter indicatief. De voorgestelde leveringstermijn of -datum wordt in ieder geval pas van kracht bij de bevestiging van de opdracht en de aanlevering van het bron-/basismateriaal door de Opdrachtgever, desgevallend pas na ontvangst van een voorschot op het rekeningnummer van PGVR.

4.4. Offertes blijven in principe 30 kalenderdagen geldig, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

5. Voorschot – tussentijdse betaling
5.1. PGVR behoudt zich het recht voor om bij het plaatsen van een opdracht een voorschot te vragen aan de Opdrachtgever. Als een voorschot wordt gevraagd, vat PGVR de prestaties pas aan na de bevestiging van de opdracht en na ontvangst van dit voorschot op zijn bankrekeningnummer. Het bedrag van het voorschot wordt vooraf afgesproken. Laattijdige betaling van een voorschot kan tot gevolg hebben dat PGVR de voorgestelde leveringstermijn of -datum niet kan respecteren.

5.2. Bij omvangrijke opdrachten behoudt PGVR zich het recht voor om tussentijdse facturen te sturen naar de Opdrachtgever. Deze facturen hebben betrekking op een deel van de prestaties dat tussentijds aan de Opdrachtgever wordt geleverd. De betalingstermijn van tussentijdse facturen wordt schriftelijk afgesproken bij de plaatsing van de opdracht.

6. Wijziging en annulering van een opdracht
6.1. Als de Opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, dan heeft PGVR het recht om de leveringsdatum/-termijn en de geraamde/afgesproken kosten te wijzigen of om de opdracht alsnog te weigeren.

6.2. Wanneer de Opdrachtgever een bevestigde opdracht annuleert, is de Opdrachtgever in ieder geval een bedrag verschuldigd dat overeenkomt met de reeds verrichte prestaties, voorbereidingen enz. PGVR behoudt zich bovendien het recht voor om daarbovenop een schadevergoeding te vragen aan de Opdrachtgever ten belope van 20% van het afgesproken, geraamde of te verwachten factuurbedrag met een minimum van 50 euro.

7. Prijsopbouw
7.1. Opdrachten worden gefactureerd:
- hetzij tegen een regelprijs in de doeltaal (1 regel = 60 karakters inclusief spaties, tenzij anders vermeld)
- hetzij tegen een woordprijs in de brontaal
- hetzij tegen een uurprijs (gepresteerde tijd)
- hetzij tegen een afgesproken forfait.

7.2. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Het btw-tarief voor vertaal- en correctiewerk bedraagt 21%.

 8. Facturatie: betalingstermijn – laattijdige betaling 
8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, moeten alle gefactureerde prestaties worden betaald binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na factuurdatum. Voor tussentijdse facturen wordt de betalingstermijn schriftelijk afgesproken bij de plaatsing van de opdracht.

8.2. Bij niet-betaling binnen de bepaalde termijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 8% per jaar verschuldigd en wordt het verschuldigde bedrag bovendien vermeerderd met 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag met een minimum van 40 euro.

9. Vertrouwelijkheid
9.1. PGVR respecteert de vertrouwelijkheid van de opdracht. Wanneer PGVR voor de uitvoering van een opdracht een beroep doet op derden-vertalers, worden deze derden ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. PGVR is echter niet aansprakelijk voor een eventuele schending van de vertrouwelijkheid door voornoemde derden als kan worden aangetoond dat deze schending redelijkerwijs niet kon worden voorkomen.

10. Intellectuele eigendom
10.1. De Opdrachtgever vrijwaart PGVR tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

11. Ontbinding en opschorting van de overeenkomst
11.1. Als de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet (bijv. niet-tijdige betaling van tussentijdse facturen), alsook in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, heeft PGVR zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel om de uitvoering ervan op te schorten. In dat geval kan PGVR onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

12. Aansprakelijkheid
12.1. PGVR is niet aansprakelijk wanneer vertraging in de uitvoering van de opdracht te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen (brand, wateroverlast, storing van het e-mail- of internetverkeer ...). PGVR zal dit wel binnen een redelijke termijn melden aan de Opdrachtgever.

12.2. PGVR is evenmin aansprakelijk wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aanlevering van het bron- of basismateriaal of van afgesproken documentatie of laattijdige betaling van een eventueel voorschot of tussentijdse factuur door de Opdrachtgever.

12.3. PGVR wijst alle aansprakelijkheid af voor gebreken aan de door de Opdrachtgever bezorgde tekst.

12.4. Dubbelzinnigheid van de te behandelen tekst ontheft PGVR van alle aansprakelijkheid.

12.5. De aansprakelijkheid van PGVR voor de uitgevoerde opdracht is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag excl. btw voor deze opdracht op voorwaarde dat de betwisting betrekking heeft op elementen die na levering niet door de Opdrachtgever zijn gewijzigd.

13. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank
13.1. Op alle overeenkomsten met PGVR is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren.

PGVR
Zakelijke vertalingen Frans-Nederlands
Ridderstraat 12 3630 Maasmechelen België
Tel. / fax +32 89 76 76 20
Ondernemingsnummer BE 0883.638.425